ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Herroepingsrecht: het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 tot en met 3 van het Burgerlijk Wetboek;
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de MEK Webshop.
Klantenservice: de klantenservice van de MEK Webshop als bedoeld in artikel 11.2 van deze algemene voorwaarden. De gegevens van de klantenservice zijn vermeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de MEK Webshop en de klant met betrekking tot het product die (elektronisch) tot stand komt via de Webshop;
Product:de van het merk “MEK” voorziene goederen die krachtens de overeenkomst door de MEK Webshop aan de klant geleverd worden;
Site: www.m-e-k.nl
Webshop: mekshop.nl

ARTIKEL 2 – GEGEVENS MEK WEBSHOP

Handelsnaam: M.E.K. (Modern Exclusief Keramiek)
Adres: Hartenstraat 11
1016BZ Amsterdam
KvK nummer: 80270026
E-mailadres: info@m-e-k.nl
BTW nummer: NL003418162B68


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de MEK Webshop in de webshop en op elke overeenkomst. Bij het plaatsen van een bestelling op de MEK Webshop gaat de klant akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.
3.2    De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op de site op een zodanige wijze dat deze algemene voorwaarden door de klant op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de klant zullen deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

4.1    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. De afbeeldingen van het product zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de MEK Webshop niet.
4.3    De prijs van het product wordt weergegeven in Euro’s en is inclusief BTW.
4.4    De verzendkosten zijn niet inclusief en komen boven op de outlet prijs.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

5.1    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant en het door de klant voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2    Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de MEK Webshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van en de aanvaarding van het aanbod.
5.3    Indien de MEK Webshop goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.4    Het aanbod van de MEK Webshop geldt zolang de voorraad strekt.
5.5    De MEK Webshop zal de overeenkomst archiveren en op aanvraag daarvan een kopie aan de klant verschaffen, mits deze aanvraag door de MEK Webshop is ontvangen binnen één (1) jaar na de totstandkoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

6.1    Gedurende veertien dagen na de ontvangst van het product heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.
6.2    In geval van ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel komen de kosten voor terugzending van het product voor rekening van de klant.
6.3    De klant zal het product ongebruikt, onbeschadigd, compleet en voor zover mogelijk in de originele staat en verpakking in overeenstemming met de door de MEK Webshop hieromtrent verstrekte duidelijke en redelijke instructies retour zenden. De klant zal het product niet verder uitpakken dan noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
6.4    Indien het aankoopbedrag ten tijde van ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds voldaan is door de klant, zal de MEK Webshop dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het retour gezonden product terugbetalen.

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1    De MEK Webshop zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen ten aanzien van de elektronische betaling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de MEK Webshop te melden.

ARTIKEL 8 – LEVERING EN UITVOERING

8.1    Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de MEK Webshop kenbaar heeft gemaakt.
8.2    De termijn van levering als weergegeven in de shop is indicatief. De klant zal niet gerechtigd zijn tot schadevergoeding en/of om de Overeenkomst te ontbinden indien voormelde leveringstermijn is overschreden, tenzij de leveringstermijn op zodanige wijze is overschreden dat de klant in redelijkheid niet meer geacht kan worden aan de overeenkomst gebonden te zijn. In geval van een rechtsgeldige ontbinding, als hiervoor bepaald, zal de MEK Webshop het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8.3     Het product is voor risico van de klant vanaf het moment van bezorging.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1    Alle rechten van intellectuele eigendom op de door de MEK  Webshop geleverde producten, blijven te allen tijde bij de MEK Webshop of haar licentiegevers berusten. De klant is niet gerechtigd, behoudens na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de MEK Webshop, de door MEK Webshop geleverde producten te verveelvoudigen, na te bootsen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen.

ARTIKEL 10 – PRIVACY EN GEBRUIKERSVOORWAARDEN

10.1  De MEK Webshop zal ten aanzien van persoonsgegevens van de klant handelen conform het bepaalde in het privacyreglement.
10.2  De klant staat er jegens de MEK Webshop voor in dat hij niet in strijd handelt of zal handelen met de gebruikersvoorwaarden.

ARTIKEL 11 – KLACHTENREGELING; GESCHILLEN

11.1  Indien een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de klant zo spoedig mogelijk nadat hij dit ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, de klantenservice van de MEK Webshop daarvan schriftelijk via E-mail info@m-e-k.nl in kennis te stellen. Indien de klant daartoe niet tijdig overgaat, verliest de klant alle rechten ter zake van de tekortkoming vanwege non-conformiteit.
11.2  Klachten kunnen worden ingediend door het zenden van een mail aan de klantenservice. Bij de MEK Webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door de MEK Webshop beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de MEK Webshop binnen de termijn van 14 dagen antwoorden door middel van een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een inhoudelijk antwoord kan verwachten.
11.3  Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is de Rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Op overeenkomsten tussen de MEK Webshop en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12 – PARTIËLE NIETIGHEID

12.1   Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet geldig is, dan tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.